ریاضی و سرگرمی

مطالب علمی در کنار سرگرمی

تست های تناسب و توان سوم راهنمایی


 

تست کتاب

1-مریم اگر روزی 20 دقیقه رومیزی را گلدوزی کند گلدوزی  رومیزی 10 روزه تمام میشود.اگر او بخواهد  رومیزی  5روزه تمام شود ،روزی چند دقیقه  باید گلدوزی  کند؟

 

a)     ۲۰

b)     ۴۰

c)     ۱۰

d)     ۶۰

2-نقاشی یک ساختمان را 12 نفر 20 روزه انجام میدهند  نصف کار که انجام شد 3 نفر به آنها اضافه شد بقیه کار چند روزه تمام میشود؟

a)    ۶ 

b)     ۸

c)     ۱۲

d)     ۲۰

3-حاصل عبارت        =52 ×(38÷158)

a)      ۵۱۸

b)     ۲۵۶

c)      ۵۱۰

d)     ۲۵۱۰

4-هشت برابر عدد 27

a)     ۱۶۷

b)     ۲۱۰

c)      ۲۴

d)      ۲۵۶

5- حاصل عبارت    =(5×5×5×5×5)÷(54+54+54+54+54

a)     ۵۱۵

b)     ۵۴

c)     ۱

d)     ۵

تست تکمیلی

1-      به 9 گرم اسید با 50 درصد غلظت چقدر آب بیفزاییم تا اسید با غلظت 30 درصد به دست آید؟

  ۱/۵  (a

b)     ۱۰/۵

c)      ۴/۵

d)     ۶

2-یک گاوداری x  راس گاو دارد که در   x+1 روز جمعا 1320 لیتر شیر میدهند اگر هر گاو روزی 10 لیتر شیر بدهد تعداد گاوها برابر است با :

a)     ۱۰

b)     ۱۱

c)     ۱۲

d)     ۱۳

 

3-اگر 4= 5  2= 3aدر این صورت۲۵b÷۹aکدام است

a)     ۳

b)     ۴

c)     ۵

d)     ۹

4-عدد 517×88چند رقمی است؟

a)    ۲۰

b)     ۳۶

c)     ۳۷

d)     ۳۸

5-بزرگترین عدد طبیعی m به طوری کهm ۳۰۰کوچکتر و مساوی     ۶۲۵۲۲۵باشد

۶۲۶    (a

b)     ۶۲۵

c)     ۲۲۵

d)    ۱۲۵

[ سه شنبه دوم آبان ۱۳۹۱ ] [ ] [ فاطمه ] [ ]